Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de 7e week van Pascha APOSTEL Pericoop 47 (Hand 23 : 1-11) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen zei Paulus, terwijl hij de ogen op het Sanhedrin gevestigd hield: Mannenbroeders, met een volkomen zuiver geweten heb ik tot op de dag van vandaag voor God geleefd. Maar de hogepriester Ananias beval hen die bij hem stonden hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tegen hem: God zal ú slaan, witgekalkte muur! Zit gij hier om een oordeel over mij uit te spreken overeenkomstig de wet, en geeft gij bevel, tegen de wet in,…

Heiligen van de dag

De heilige Tychon, de zoon van een broodhandelaar, was om de reinheid van zijn leven en de vurigheid van zijn orthodoxie gekozen tot bisschop van Amathus op Cyprus. Hij spande zich in om het geloof te brengen aan de vele eilandbewoners die nog heiden waren. Na lange jaren van apostolisch werk en askese, is hij gestorven in 425. Zijn leven is beschreven door de heilige Joannes de Barmhartige. De heilige Tychon Loegski (Kostroma) uit Litauen was soldaat in Klein-Rusland, bij vorst Theodoor Loegski. Met hem in Moskou gekomen, verliet hij de dienst, deelde zijn bezit uit, werd monnik met de naam Tychon,…