Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Dinsdag in de 5e week van Pascha APOSTEL Pericoop 31 (Hand 12 : 25-13:12) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen keerden Barnabas en Saulus terug uit Jeruzalem na daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Markus genoemd werd. En er waren in Antiochië, in de kerk aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heer dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus…

Heiligen van de dag

De heilige martelaar Justinus, de filosoof, bijgenaamd ‘De Gerechte’. Hij is vooral bekend als de eerste der grote Apologeten uit de kerkgeschie- denis, en in zijn geschriften voert hij een dialoog met heidense en joodse denkers. Justinus was geboren rond 105, in Sichem, de hoofdstad van Samaria, het huidige Nabloes, uit een heidens-griekse familie. Zijn vader was als romeins kolonist hier gekomen. Van jongsaf was Justinus geheel vervuld van het zoeken naar waarheid, de echte werkelijkheid. Hij wierp zich daarom op de studie van de filosofie, de wijsheids-liefde, maar hij vond alleen maar elkaar bestrijdende meningen. Reeds wilde hij zich ontmoedigd…