Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Stralende dinsdag  Prokimen  toon 3 (Lk 1) Mijn ziel verheft de Heer en gejuicht heeft mijn geest in God, mijn Redder. Want Hij heeft neergezien op de nederigheid van Zijn dienstmaagd: want zie, van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen APOSTEL Pericoop 4 (Hand 2 : 14-21) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen stond Petrus op, met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak tot hen: ‘Joodse mannen en gij allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals…

Heiligen van de dag

De heilige martelaar Silvanos, bisschop van Gaza en vroegere militair,was reeds op hoge leeftijd toen hij als dwangarbeider naar de kopermijnenwerd gezonden, bij Fena in Palestina. Met 40 anderen, die evenmin tot dit zware werk in staat waren, werd hij op deze dag onthoofd in 311. De heilige martelaar Albian (Olbianos), bisschop van Anea in Klein-Azie,werd samen met zijn leerlingen verbrand toen zij weigerden aan Juno te offeren, tijdens het bewind van Maximiaan, in het begin van de 4e eeuw. Zijn gedachtenis wordt ook gevierd op 29 mei. De heilige martelaar Erasmos, bisschop van Formium, werd onder Diokletiaan gefolterd en in ballingschap gezonden naar…