Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër Prokimen  toon 8 (ps. 75) Doe geloften aan de Heer, uw God, en volbreng ze God wordt gekend in Judea, Zijn Naam is groot in Israël.  APOSTEL  Pericoop 296 (II Tim 3 : 10-15) Lezing uit de tweede brief van Paulus aan Timotheüs, Mijn kind Timotheüs, gij hebt mij nagevolgd in mijn onderricht, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heer mij verlost.…

Heiligen van de dag

De heilige Eustathios, aartsbisschop van Antiochië, nam deel aan. het eerste oecumenische Concilie van Nicea, in 325, waar hij de Orthodoxie met kracht verdedigde toen hij beleed dat Jezus Christus, de Zoon van God, de gelijke is van de Vader en de Heilige Geest door Zijn goddelijke wezenheid. Door de ariaanse partij werd hij ervan beschuldigd in ontucht te leven en daarom werd hij van zijn post ontheven en in ballingschap gestuurd naar Filippi in Macedonië. Daar is hij twintig jaar later overleden. Tenslotte werd de vrouw die hem indertijd had aangeklaagd, ernstig ziek, en in haar angst om met zulk…