Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 62 (I Petr 4 : 12-5:5) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, laat de vuurgloed onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid moogt verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan zijt gij zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u…

Heiligen van de dag

De heilige Agapetos kwam uit een christengezin in Kappadocië. Op jeugdige leeftijd werd hij monnik in een ascetengemeenschap in de buurt van de stad Sinade in Frygié. Toen hij de dienstplichtige leeftijd bereikte, moest hij soldaat worden in het leger van keizer Likinios. Hij was daar getuige van de marteldood van Viktorinos, Agrippas, Dorotheos en Theodoulos, en hij had zich bij hen gevoegd. Hij raakte slechts gewond en overleefde het. Toen Likinios in 323 gestorven was, werd hij door Constantijn de Grote van verdere dienst vrijgesteld, en kon hij terugkeren naar zijn kloostergemeenschap. Daar werd hij priester gewijd door de bisschop van…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 64 (II Petr 1 : 1-10) Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus, Simeon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Redder, Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en…

Heiligen van de dag

De heilige Archippos en Filemon, apostelen uit de zeventig, en Apfia, de vrouw van Filemon. Zij waren leerlingen van de apostel Paulos, die in zijn brieven ook over hen spreekt (Col. 4: 17). Archippos diende in Colosse‚ Filemon was eerst als bisschop naar Gaza gezonden, maar kwam later in Colosse prediken. Apfia had daar een huiskerk, waar zij een ascetisch leven leidde in gebed en vasten, en voor de heiligen en de armen zorgde. Hier werden zij ook gezamenlijk gevangen genomen door opgezweepte heidenen tijdens een feest van Artemis, de grote Diana der Efesiërs. Zij werden door de woedende menigte zodanig mishandeld…