Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 226 (Ef 4 : 17-25-a) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, dit zeg ik en betuig ik in de Heer: ga niet langer de weg van de overige heidenen met hun zinloze denkbeelden. In hun verstand heerst duisternis en zij zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze onwetend zijn en hun hart hebben verhard. Afgestompt als ze zijn, hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid, om zich begerig in allerlei zedeloosheid te storten. Maar zo hebt gij Christus niet leren kennen! Gij hebt toch van Hem gehoord en hebt onderricht over Hem gekregen,…

Heiligen van de dag

De heilige Alexis van Moskou werd in 1300 in Moskou geboren uit een bojarengeslacht. Hij bezat een teruggetrokken aard en verdiepte zich reeds jong in de Heilige Schrift. Niemand was dan ook verwonderd toen hij al spoedig in het klooster trad, en 20 jaar oud de monnikswijding ontving met de naam Alexis. Daar kwam hij ook in aanraking met de metropoliet van Kiev, die de talentvolle jonge monnik bij zich nam en hem steeds meer taken toevertrouwde in het bestuur van het diocees. In 1353 was Alexis dan ook de aangewezen opvolger op de bisschopszetel. Hij werd naar Constantinopel gezonden en in…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 156 (I Cor 14 : 20-25) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, word in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar word in uw denken volwassen. In de wet staat geschreven: ‘Ik zal tot dit volk spreken door mensen die een andere taal spreken, en door de mond van vreemdelingen, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heer.’ Zo zijn de talen dus tot een teken niet voor gelovigen, maar voor ongelovigen, maar de profetie niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Wanneer namelijk de kerk…

Heiligen van de dag

De heilige Martinianos van Palestina was geboren in Caesarea. Reeds vroeg was hij geraakt door verlangen naar het volmaakte leven, en toen hij achttien jaar was trok hij naar de woestijnachtige omgeving en leidde daar een leven van gebed en ascese. Langzamerhand kwamen steeds meer mensen naar hem toe om zijn gebed te vragen, want God had hem de gave van wonderen verleend. Martinianos bleef zich bewust van de gevaren die deze bezoeken konden meebrengen en ontving daarom nooit een vrouw alleen. Zulk een bijzonder mens was natuurlijk een onderwerp van gesprek in de stad, en een van de lichte vrouwen kreeg…