Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 225 (Ef 4 : 14-17) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, wij zijn geen onmondige kinderen meer, die ronddobberen op de golven en meewaaien met elke wind, met wat er maar verkondigd wordt door het bedrog van mensen die op sluwe wijze tot dwaling te verleiden. Maar wij zullen, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Vanuit dat Hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt bijeengehouden door alle gewrichtsbanden die ondersteuning geven, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam…

Heiligen van de dag

De heilige Blasios van Sebaste (Klein-Armenië) was een arts ten tijde van Diocletiaan. Hij werd door heel de stad hooggeacht om zijn onvermoeibare hulpvaardigheid en mensenliefde, waarbij hij geen enkel onderscheid maakte tussen arm of rijk, christen of heiden, vriend of vreemde. leder die zijn hulp vroeg, behandelde hij als een eigen broeder. Na de dood van de bisschop werd hij daarom door de jonge christengemeente als diens opvolger gekozen. Niet lang daarna brak opnieuw de vervolging uit en zijn gelovigen smeekten hem zich te verbergen opdat hij voor hen behouden zou blijven. Blasios trok daarop in een grot in een woeste…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 226 (Ef 4 : 17-25-a) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, dit zeg ik en betuig ik in de Heer: ga niet langer de weg van de overige heidenen met hun zinloze denkbeelden. In hun verstand heerst duisternis en zij zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze onwetend zijn en hun hart hebben verhard. Afgestompt als ze zijn, hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid, om zich begerig in allerlei zedeloosheid te storten. Maar zo hebt gij Christus niet leren kennen! Gij hebt toch van Hem gehoord en hebt onderricht over Hem gekregen,…

Heiligen van de dag

De heilige Alexis van Moskou werd in 1300 in Moskou geboren uit een bojarengeslacht. Hij bezat een teruggetrokken aard en verdiepte zich reeds jong in de Heilige Schrift. Niemand was dan ook verwonderd toen hij al spoedig in het klooster trad, en 20 jaar oud de monnikswijding ontving met de naam Alexis. Daar kwam hij ook in aanraking met de metropoliet van Kiev, die de talentvolle jonge monnik bij zich nam en hem steeds meer taken toevertrouwde in het bestuur van het diocees. In 1353 was Alexis dan ook de aangewezen opvolger op de bisschopszetel. Hij werd naar Constantinopel gezonden en in…