Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 222 (Ef 2 : 19-3:7) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, hecht samengevoegd, tot een heilige tempel in de Heer; uit Wie ook gij mede gebouwd wordt tot een plaats waar God woont, in de Geest. Om deze reden bid ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. Gij hebt toch gehoord…

Heiligen van de dag

Teruggave van het feest van de Ontmoeting. De heilige Nikeforos (Nicephorus) leefde in Syrisch Antiochië in het midden van de derde eeuw. Aan zijn marteldood is een zeer menselijke geschiedenis verbonden. Hij had een grote vriendschap met de priester Saprikios, maar zij hadden geen van beiden een gemakkelijk karakter en meningsverschillen leidden tot heftige ruzies, waarbij Nikeforos de priester zwaar beledigde. Zo ontstond er tussen hen een heftige afkeer, zodat ze zelfs op straat een omweg maakten om niet de kans te lopen de ander te ontmoeten. Langzamerhand kwam Nikeforos tot het besef van het onwaardige van zijn gedrag, en hij wilde…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 223 (Ef 3 : 8-21) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven om onder de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen wat de bediening is van het geheimenis, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alles geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de kerk aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt…

Heiligen van de dag

De heilige Vladimir II en zijn moeder Anna, vorsten van Novgorod. De heilige Anna van Novgorod was de dochter van de Zweedse koning Olaf Sketkung die veel deed voor de verspreiding van het christendom in Scandinavië, en de vrome koningin Astrid. In Zweden was ze bekend als prinses Ingegärd Olafsdotter, en huwt met Jaroslav de Wijze, grootvorst van Kiev in 1016, die eerder gevlucht was naar Zweden, en verhuist dan naar Kiev. Haar huwelijk had het diplomatiek effect van verzoening tussen strijdende partijen. Na haar huwelijk draagt ze de Griekse versie van haar naam Irene, en blijft zich inzetten voor vrede. Ook verleent…