Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 62 (I Petr 4 : 12-5:5) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, laat de vuurgloed onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid moogt verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan zijt gij zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u…

Heiligen van de dag

De heilige Maximos de belijder is een van de grote mystieke leraren van de kerk. Hij werd geboren te Constantinopel in 580. Zijn familie behoorde tot de heersende klasse en de begaafde Maximos werd al spoedig minister van keizer Heraklios. Toen deze onder invloed kwam van de ketterse leer van het monothelisme, dat ontkende dat er in Christus een zelfstandige menselijke wil aanwezig was, nam hij ontslag en werd monnik in het klooster bij Chrysopolis (Skutari), waar hij om zijn gaven, na de dood van de abt, tot diens opvolger gekozen werdl ln 626 werd het kloosterleven daar onmogelijk gemaakt door de…

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 64 (II Petr 1 : 1-10) Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus, Simeon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Redder, Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en…

Heiligen van de dag

De heilige Timotheos de trouwe leerling en metgezel van de heilige apostel Paulos. Hij was afkomstig uit Lystra, met een Griekse vader en een Joodse moeder en grootmoeder. Het gehele gezin werd door Paulos bekeerd en was daarna nauw met hem verbonden, zoals blijkt uit de beide brieven die de apostel later tot hem richt. Timotheos was enigszins schuchter en had een zwakke gezondheid, maar hij stelde daartegenover grote standvastigheid en onwankelbare trouw. Hij hielp Paulos op diens missiereizen en moest ook delen in de mishandelingen die deze onderging. Paulos belastte hem reeds jong met verantwoordelijke taken bij de moeilijkheden in…