Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 61 (I Petr 4 : 1-11) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, omdat Christus dus in het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven genoeg tijd verspild met wat de heidenen graag doen: losbandigheid, wellust, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei verwerpelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt…

Heiligen van de dag

De heilige Euthymios de Grote is geboren in 377 te Melitinië in Armenië. Zijn ouders waren lang kinderloos gebleven en toen Euthymios hun eindelijk geschonken werd, als verhoring van hun gebeden, wijdden zij hem van kindsaf toe aan God. AI heel jong was hij geheel thuis in de Heilige Schrift, in de kerkelijke diensten en in de levens van de heiligen, zodat hij al spoedig priester werd gewijd. Zijn hart neigde echter naar het monnikschap en toen hij 29 jaar was trok hij naar het Heilig Land. Na het vereren van de heilige plaatsen vestigde hij zich nabij de Laura Faran, niet…

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 62 (I Petr 4 : 12-5:5) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, laat de vuurgloed onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid moogt verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan zijt gij zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u…

Heiligen van de dag

De heilige Maximos de belijder is een van de grote mystieke leraren van de kerk. Hij werd geboren te Constantinopel in 580. Zijn familie behoorde tot de heersende klasse en de begaafde Maximos werd al spoedig minister van keizer Heraklios. Toen deze onder invloed kwam van de ketterse leer van het monothelisme, dat ontkende dat er in Christus een zelfstandige menselijke wil aanwezig was, nam hij ontslag en werd monnik in het klooster bij Chrysopolis (Skutari), waar hij om zijn gaven, na de dood van de abt, tot diens opvolger gekozen werdl ln 626 werd het kloosterleven daar onmogelijk gemaakt door de…