Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

32e Zondag na Pinksteren Prokimen  toon 6 (ps. 27) Red uw volk, o Heer en zegen uw erfdeel. Tot U, Heer, heb ik geroepen; mijn God, blijf niet zwijgen tegenover mij. APOSTEL pericoop 285-b (I Tim 4 : 9-15) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan Timotheüs, Mijn kind Timotheüs, betrouwbaar is dit woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Redder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat…

Heiligen van de dag

De heilige Antonios de Grote: werd rond 251 geboren in een christengezin te Komé (nu Keman) in Midden-Egypte. Toen hij 20 jaar oud was stierven zijn ouders en lieten hem een aanzienlijk vermogen na. Maar in die dagen werd in de kerk het Evangelie voorgelezen van de rijke jongeling. Antonios werd hierdoor zo diep getroffen dat hij al zijn bezit uitdeelde aan noodlijdenden. Vervolgens trok hij zich terug in een grot buiten de stad om een leven van gebed te leiden. Toen hij daar niet de volkomen eenzaamheid vond die hij zocht om geheel en al bij Christus te zijn, begaf hij…

Lezingen van de dag

maandag in de 33e week APOSTEL pericoop 59 (I Petr 2 : 21-3:9) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, Christus heeft voor ons geleden; Hij laat u zo een voorbeeld na, opdat gij Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn…

Heiligen van de dag

De heilige Athanasios en Kyrillos, aartsbischoppen van Alexandrië. Athanasios werd in 295 (296) geboren te Alexandrië en vanaf zijn jeugd voor een kerkelijke loopbaan opgeleid. Zijn bijzondere voorkeur ging uit naar het bestuderen van de Heilige Schrift. Hij was nog geen dertig jaar oud toen hij om zijn intelligentie en welsprekendheid aangewezen werd om zijn bisschop als diaken te vergezellen naar het belangrijke Concilie van Nicea. Dit was vooral gericht tegen de dwaling van het arianisme dat de Godheid van Christus Ioochende en daardoor de wezenlijke waarde van de verlossing verloren deed gaan. Athanasios had hiervoor een bijzonder scherp oog en…