Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 55 (Jak 3 : 11-4:6) Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus, Broeders, laat soms een bron uit dezelfde opening zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer gij echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt,…

Heiligen van de dag

De heilige Hermylos en Stratonikos: Hermylos was diaken te Sigidon, dicht bij het tegenwoordige Boekarest. Tijdens de vervolging van Likinios werd hij gevangen genomen en hevig gefolterd. Zijn vriend, de gevangenbewaarder Stratonikos die erbij aanwezig moest zijn, kon zijn tranen niet bedwingen en werd daardoor als christen herkend. Hij moest toen hetzelfde lot ondergaan. Tenslotte werden beiden in de Donau verdronken in 315. De heilige Jakobos van Nisibis (Mesopotamië) leefde in de woestijn onder strenge vasten en onophoudelijk gebed. Hij werd echter naar de stad gehaald om bisschop te worden van Nisibis (Nusaybin), dat onder zijn bestuur een belangrijk christelijk centrum werd,…

Lezingen van de dag

Teruggave van Theofanie Prokimen  toon 4 (ps. 117) Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren God is Heer en Hij is ons verschenen. Belijdt de Heer, want Hij is goed, want eeuwig is Zijn barmhartigheid. APOSTEL pericoop 302-a (Titus 2 : 11-14; 3:4-7) Lezing uit de brief van Paulus aan Titus, Mijn kind Titus, verschenen is Gods genade tot heil van alle mensen; het leert ons de goddeloosheid en de wereldse verlangens te verloochenen en in de huidige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, als mensen die de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote…

Heiligen van de dag

De heilige Nina de apostel-gelijke, verlichtster van Grusië (tot 1801 een zelfstandig rijk ten zuiden van de Kaukasus, ook wel Iberië genaamd, en nu de staat Georgië; de hoofdstad is Tiflis of Tbilis). Tijdens de verwarring van de vervolgingen was haar vader, een Romeins generaal, als kluizenaar gaan leven in de woestijn van Cappadocië. Haar moeder werd geheel in beslag genomen door haar werk als diacones bij haar broer, de patriarch van Jeruzalem. Zo werd Nina opgevoed door een vrome oudere vrouw, afkomstig uit het toen nog heidense Grusië. Door de verhalen die deze haar deed, ontwaakte in Nina al vroeg het…