Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zondag na Theofanie Prokimen  toon 1 (ps. 32)Moge, Heer, Uw barmhartigheid over ons komen zoals wij op U gehoopt hebben. Rechtvaardigen, juich in de Heer; de oprechten past lofzang. APOSTEL pericoop 224-b (Ef 4 : 7-13) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efesiërs, Broeders, aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom zegt Hij: ‘Toen Hij opvoer naar omhoog, voerde Hij de gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ ‘Toen Hij opvoer’ - wat betekent dit anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is naar wat lager ligt, naar de…

Heiligen van de dag

De heilige Gregorios van Nyssa was eveneens een broer van de heilige Basilios, en ook hij was een kerkvader van groot formaat. Hij was een bijzonder begaafd redenaar en had daar ook zijn beroep van gemaakt als filosoof en retor. Hij was gehuwd met Theosba, maar de familievriend Gregorios van Nazianze wist hen te overtuigen dat zij zich geheel aan de kerk moesten wijden, die in nood was door de ariaanse twisten. Op veertigjarige leeftijd werd hij eigenlijk tegen zijn zin door Basilios tot bisschop van Nyssa gewijd, in 372. Met heel de overtuigingskracht van zijn meeslepende welsprekendheid zette hij zich in…

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 53 (Jak 2 : 14-26) Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus, Broeders, wat voor nut heeft het, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem redden? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en gij zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken…

Heiligen van de dag

De heilige Theodosios de Grote, de eerste Cenobiet. Als jongeman trok hij weg uit Kappadocië op bedevaart naar het Heilig Land, en ook om de beroemde woestijnvaders in Syrië te bezoeken. Zo kwam hij bij de heilige Simeon de Styliet, de zuilbewoner, in de streek van Antiochië. Deze voorzegde hem dat hij aan het hoofd van veel kloosters zou komen staan om veel zielen aan de macht van de duivel te ontrukken. Theodosios geloofde daar niet in, want heel zijn verlangen ging uit naar een geestelijk leven in volkomen eenzaamheid. Na een periode van opleiding leefde hij inderdaad geheel alleen in een…