Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

De Heilige Theofanie van onze God en Redder Jezus Christus Prokimen   toon 4 (ps. 117)Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren God is Heer en Hij is ons verschenen. Belijdt de Heer, want Hij is goed, want eeuwig is Zijn barmhartigheid. APOSTEL pericoop 302-a (Titus 2 : 11-14; 3:4-7) Lezing uit de brief van Paulus aan Titus, Mijn kind Titus, verschenen is Gods genade tot heil van alle mensen; het leert ons de goddeloosheid en de wereldse verlangens te verloochenen en in de huidige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, als mensen die de zalige hoop en verschijning…

Heiligen van de dag

Theofanie, de Gods-Verschijning, de doop van de Heer in de Jordaan. Bij de kerkvaders droeg deze dag de naam van LICHTFEEST om de catechumenen die zojuist de doop hadden ontvangen. De naam is ook theofanie, Godsverschijning, omdat God nu op bijzondere wijze heel Zijn Wezen openbaart. We kennen de Godsverschijning op de Sinaï, waar God aan Mozes de geboden gaf te midden van ontzagwekkende natuurverschijnselen: aardbeving en vuur, en angst. Hoe geheel anders is dit stille gebeuren dat op de omgeving nauwelijks indruk maakte, maar dat voor ieder die zich daarvoor openstelt, nog steeds de vreugdescheppende openbaring is van het…

Lezingen van de dag

Synax van de Heilige Voorloper en Doper des Heren Johannes Prokimen   toon 7   De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer en op Hem vertrouwen. God, verhoor mijn gebed, als ik mij tot U richt. APOSTEL pericoop 42 (Hand 19 : 1-8) Lezing uit de Handelingen van de apostelen, In die dagen gebeurde het dat terwijl Apollos in Corinthe was, Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige leerlingen aan en zei tegen hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben…

Heiligen van de dag

SYNAX- van de heilige Johannes, Profeet, Voorloper en Doper van onze Heer. Bij veel grote feesten is er de tweede dag een Synax ter ere van de medewerkende aan dit heilsfeit. Hier is dat dus Johannes die de Heer gedoopt heeft. Uit het Evangelieverhaal wordt er in dit officie vooral de nadruk op gelegd hoe Johannes ervoor terugschrok om Christus te dopen, waaruit blijkt welk een open oog Johannes had voor de afstand welke er bestond tussen de Verlosser en hemzelf. In prachtige gezangen wordt dit thema uitge werkt, vaak in dramatische dialogen, welke ons een diep inzicht geven in…