Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Dag voorafgaand aan Theofanie - KONINKLIJKE UREN - 1e uur PROFEET Jesaja 35: 1-10 Lezing uit de profetie van Jesaja Zo spreekt de Heer: Verblijden zal zich de woestijn en het dorre land; de steppe zal juichen en bloeien als een lelie: zij zal welig bloeien en zich verheugen, zij zal juichen en jubelen. Want de heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron. Zij zullen aanschouwen de Heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen, verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de moedelozen: Weest sterk, vreest niet: zie,…

Heiligen van de dag

De heilige Theopemptos was bisschop van Nikomedië; tijdens de vervolging van Diokletiaan werd hij veroordeeld tot de dood door vergif. Met grote gemoedsrust dronk hij de gifbeker, maar dit had op hem geen enkele uitwerking. Dit gif was bereid door de tovenaar Theonas, die wij tegenwoordig eerder drogist of apotheker zouden noemen. Hij kwam zo onder de indruk van de houding van Theopemptos en zijn onaantastbaarheid dat hij zich door hem liet dopen en Christus openlijk beleed. Daarvoor werd hij levend begraven, terwijl de bisschop met het zwaard werd omgebracht, in 303. De heilige Synkletika was afkomstig uit een rijke familie van Macedonië maar…

Lezingen van de dag

De Heilige Theofanie van onze God en Redder Jezus Christus Prokimen   toon 4 (ps. 117)Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren God is Heer en Hij is ons verschenen. Belijdt de Heer, want Hij is goed, want eeuwig is Zijn barmhartigheid. APOSTEL pericoop 302-a (Titus 2 : 11-14; 3:4-7) Lezing uit de brief van Paulus aan Titus, Mijn kind Titus, verschenen is Gods genade tot heil van alle mensen; het leert ons de goddeloosheid en de wereldse verlangens te verloochenen en in de huidige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, als mensen die de zalige hoop en verschijning…

Heiligen van de dag

Theofanie, de Gods-Verschijning, de doop van de Heer in de Jordaan. Bij de kerkvaders droeg deze dag de naam van LICHTFEEST om de catechumenen die zojuist de doop hadden ontvangen. De naam is ook theofanie, Godsverschijning, omdat God nu op bijzondere wijze heel Zijn Wezen openbaart. We kennen de Godsverschijning op de Sinaï, waar God aan Mozes de geboden gaf te midden van ontzagwekkende natuurverschijnselen: aardbeving en vuur, en angst. Hoe geheel anders is dit stille gebeuren dat op de omgeving nauwelijks indruk maakte, maar dat voor ieder die zich daarvoor openstelt, nog steeds de vreugdescheppende openbaring is van het…